Apycom jQuery Menus
หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร : [ Corporate Responsibility ]
หนึ่งในภารกิจของ บริษัท อี เอ็น ซี จำกัด ที่จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด คือการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน ด้วยความตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้น นอกจากผลิตภัณฑ์และบริการแล้ว สิ่งแวดล้อมที่ดีและชุมชนที่น่าอยู่ถือเป็นความสำเร็จทางธุรกิจที่แท้จริง

จากภารกิจนี้เอง ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตของ บริษัท อี เอ็น ซี จะมีระบบการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน รวมถึงผลกระทบต่อชุมชนภายนอก ซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคมโดยรวมและจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ในกระบวนการผลิตและบริการของ บริษัท อี เอ็น ซี มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้น้ำที่ได้ค่ามาตรฐานตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด ก่อนที่จะปล่อยคืนสู่สภาพแวดล้อม รวมทั้งติดตั้งระบบบำบัดอากาศ การใช้น้ำหมุนเวียนในกระบวนการผลิตหรือการรีไซเคิล (Recycling) พร้อมการปลูกฝังวัฒนธรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรในสำนักงาน

จากความมุ่งมั่นในการดูแลสภาพแวดล้อมและชุมชน พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จึงมั่นใจได้ว่า บริษัท อี เอ็น ซี ดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง